Časté dotazy

Co je vodné a stočné?

Vodné je cenou za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním. Právo na vodné vzniká vtokem vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem a není-li vodoměr, vtokem vody do vnitřního uzávěru připojeného pozemku nebo stavby, popřípadě do uzávěru hydrantu nebo výtokového stojanu.
Stočné je cena za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod. Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních a srážkových vod do kanalizace.
   


Proč dochází k neustálému růstu vodného a stočného?

Zvyšování ceny vody je nutné vidět ve dvou rovinách. Na jedné straně se jedná o neustálý růst cen nákladových položek - neustále rostou ceny chemikálií, pohonných hmot, včetně nákupu surové vody, úplat za vypouštění odpadních vod a likvidaci odpadů, náklady na investice, opravy a rozvoj infrastruktury. Druhý pohled je vliv poklesu spotřeby vody, kdy fixní náklady zůstávají. Fixní náklady (především platba nájmu za provoz vodohospodářských sítí) tvoří na celkových nákladech vodárenských společností významný podíl, který nelze ani při poklesu výroby a spotřeby vody výrazně snížit.


Proč se liší výše vodného a stočného u jednotlivých podniků Vodovodů a kanalizací ČR?

     Důvodem jsou rozdílné místní podmínky, konkrétně:
•    cena nakupované surové vody pro výrobu vody pitné
•    kvalita zdrojů surové vody (druh - podzemní, povrchová)
•    morfologie terénu (energetická náročnost na čerpání vody)
•    délka přivaděčů pitné vody do vodojemů
•    množství připojených obyvatel na délku sítě - rozsah sítí
      a soustředěnost odběrů v zásobované oblasti
•    nutnost oprav /stáří sítí/ a rozvoje vodohospodářské infrastruktury
      míra zisku v ceně


Jaké povinnosti a práva má k fakturačním vodoměrům dodavatel a jaké odběratel?

Fakturační vodoměr je stanovené měřidlo v souladu se zvláštními právními předpisy. Vodoměr není ve vlastnictví odběratele vody. Dodavatel (PRVOK s.r.o.) provádí jeho osazení (montáž), údržbu a může jej kdykoliv na svůj náklad vyměnit. Vodoměr podléhá úřednímu ověření dle zvláštních předpisů.


Jaký je postup, existuje-li důvodné podezření, že fakturační vodoměr měří špatně?

Potom je odběratel (vlastník či správce domu) oprávněn požádat dle zákona č.274/2001 Sb. o přezkoušení vodoměru dodavatele (PRVOK s.r.o.). Přezkoušení je dodavatel povinen zabezpečit nejpozději do 30 dnů tak, že se provede zkouška vodoměru dle platné technické normy.
Zjistí-li se při zkoušce vodoměru vyžádané odběratelem, že:

a) údaje vodoměru nesplňují některý z požadavků stanovených zvláštním právním předpisem, vodoměr se považuje za nefunkční; stanovení množství dodané vody se v tom případě provádí podle skutečného odběru ve stejném období roku předcházejícímu tomu období, které je předmětem reklamace nebo žádosti o přezkoušení vodoměru. V takovém případě náklady spojené s výměnou vodoměru a přezkoušením hradí provozovatel.
V případě, že takové údaje nejsou k dispozici, nebo jsou zjevně zpochybnitelné, stanoví se množství dodané vody podle následného odběru ve stejném období roku nebo podle směrných čísel spotřeby vody, pokud se provozovatel s odběratelem nedohodne jinak.

b) údaje vodoměru splňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, hradí náklady spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru odběratel.
Žádost o přezkoušení vodoměru nezbavuje odběratele vody povinnosti zaplatit ve stanovené lhůtě vyúčtovanou úplatu za vodu dodanou dle fakturačního vodoměru.


Jakou formou se platí vodné a stočné?

Dodavatel má právo stanovit zálohový způsob plateb až do výše ceny za průměrnou (popř. očekávanou) spotřebu za příslušné období a při změně ceny nebo výše odběru vody (vypouštění odpadních vod) výši zálohy automaticky tímto způsobem upravit. Vlastní požadavky odběratele na zálohový, splátkový způsob platby, popř. jeho změny stejně jako změny splatnosti faktur musí být předem písemně odsouhlaseny dodavatelem.


Podle čeho se účtuje vodné a stočné, pokud není nainstalován vodoměr ?

V případě, že spotřeba vody není měřena vodoměrem,  stanovuje se vodné a stočné na základě ročních směrných čísel spotřeby vody, které jsou součástí prováděcího právního předpisu vyhlášky č. 428 (příloha č. 12) k zákonu č. 274/2001 Sb. Výše platby závisí především na počtu osob a vybavenosti domácnosti.


Může společnost PRVOK s.r.o.,omezit nebo přerušit dodávku pitné vody nebo odvádění odpadních vod ?

Provozovatel je podle zákona č. 274/2001 Sb. oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení


Může vodárenská společnost přerušit dodávku pitné vody, pokud odběratel za vodu nezaplatil?

Ano, dodavatel pitné vody má právo chránit se proti újmě způsobené neplatiči, a proto může poskytování služby omezit nebo přerušit (v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. Finanční újma působená neplatiči zhoršuje finanční situaci dodavatele a omezuje jeho činnosti potřebné pro veřejné sítě. Tím jsou vlastně kráceni ve svých právech řádně platící zákazníci a jejich zájmy je dodavatel povinen hájit právě zákroky u neplatičů.


Jaká je kvalita pitné vody?


Informace o kvalitě dodávané pitné vody v jednotlivých regionech naleznete na webu v odkazech Cena a kvalita vody.


Kam se máme obrátit při poruše na vodovodní nebo kanalizační síti?


Postup při poruše na veřejném vodovodu a kanalizaci a příslušné kontakty najdete v odkazu Hlášení poruch.


Je možné, že je pitná voda občas cítit?
Příčina může být v domácích vodovodních rozvodech. Zvláštní chuť může být způsobená dlouhým stáním vody v trubkách. Dále teplota vody ovlivňuje chuťové vlastnosti vody, pokud jsou rozvody teplé a studené vody těsně u sebe. Citliví jedinci mohou cítit z vody chlor, ale ten je v pitné vodě nutný z hlediska povinného zdravotního zabezpečení. Mléčné zbarvení vody je vždy způsobeno přisátým rozpuštěným vzduchem - není to na závadu. Před natočením nechte vodu odtéct - určitě se chuť zlepší. Chlor na vzduchu pomalu vyprchá.


Jak postupovat při změně vlastníka nemovitosti?

Nový vlastník:
 

  1. Vyplní formulář Změna odběratele ( formulář  Dokumenty ke stažení).
  2. Doloží doklad osvědčující vlastnictví k nemovitosti (kopie  výpisu z katastru nemovitostí nebo kupní smlouva potvrzená katastrálním úřadem, či jiný úřední doklad potvrzující vlastnictví nebo čestné prohlášení).
  3. Uvedené dokumenty zašle nebo osobně doručí na zákaznické oddělení.


Všechny pohledávky ze strany stávajícího odběratele  je nutné uhradit, než dojde k převodu odběrného místa.